Witamy na naszej stronie !!!
logo
woj. małopolskie, powiat gorlicki, gmina Moszczenica, 38 - 321 Moszczenica, tel. (18)-35-41-007, sp.moszczenica@op.pl

Aktualizacja: 30.09.2012 r.

> O nas

Szkoła Podstawowa im. Bronisława Wanata w Moszczenicy liczy 12 oddziałów, w których uczy się 223 uczniów. Placówką od 1.09.2007 r. kieruje mgr Barbara Bogdan, powołana na stanowisko dyrektora w drodze konkursu. Zatrudnionych jest 20 nauczycieli zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Kadra pedagogiczna doskonali swój warsztat pracy zdobywając kolejne stopnie awansu zawodowego. W szkole zatrudnionych jest 11 nauczycieli dyplomowanych i 9 mianowanych.

Szkoła pracuje jednozmianowo. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze odbywają się w bardzo dobrych warunkach. Estetyczne klasopracownie, nowocześnie urządzone, wyposażone zostały
w pomoce dydaktyczne ułatwiające realizację programów nauczania. W kilku klasach zainstalowano tablice interaktywne, rzutniki z laptopami. Od 2007 roku odnawiane są kolejno sale dydaktyczne. Wyremontowana została sala gimnastyczna oraz zaplecze sali. Urządzono szatnie z łazienkami dla dziewcząt i chłopców. Korytarze szkolne zostały pomalowane a na korytarzach położono wykładzinę antypoślizgową. Kolorowe ściany, ukwiecone korytarze, kolorowa wykładzina sprawiają wrażenie przytulności. Klatki schodowe wyłożono płytkami. Po ostatniej awarii odmalowano 3 klasy oraz położono nowe parkiety. Część korytarza dolnego pomalowano. Gabinet lekarski i gabinet sportowy odzyskał dawną świetność. Wszystkie pomieszczenia sanitarne, gabinet dyrektora, stołówka szkolna sala do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej zostały odnowione. Do sali korekcyjnej zakupiono sprzęt do prowadzenia zajęć ze środków Stowarzyszenia Oświatowego "Synergia". W 2011r. został urządzony koło szkoły plac zabaw.

Możemy także poszczycić się wysokimi wynikami nauczania, potwierdzają to wyniki sprawdzianu kompetencji klas szóstych. Wskaźniki przewyższają wyniki powiatowe oraz wojewódzkie. Uczniowie osiągają wysokie lokaty na konkursach przedmiotowych. Podczas Ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w 2010r. w obszarze "Procesy" nasza szkoła spełniła wymagania na wysokim poziomie (B).

Nasza placówka dbając o wszechstronny rozwój ucznia oraz przygotowując do życia
w zintegrowanej Europie, od klasy pierwszej wprowadziła nauczanie języka angielskiego. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc różnych programach unijnych, ministerialnych, gminnych:

- Szkoła uczestniczyła w programie "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Prowadzono dodatkowo zajęcia dla uczniów z klas I. Szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne o wartości 8 tys.

- Program z Polsko - Amerykańskiej Fundacji English Teaching - Small Grant "Mowa jest srebrem, milczenie złotem, język angielski... - brylantem" był realizowany w 2007r. Kolejny program
w 2008r pt. "Iloma językami władasz, po tylekroć jesteś człowiekiem".

- Program "Karol" realizowanej przez Stowarzyszenie Oświatowe "Synergia" z Ministerstwa Sportu i Turystyki, który miał za zadanie organizację licznych wycieczek rodzinnych śladami Ojca Świętego.

- Realizowany był gminny program "Bez barier do karier". W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki programu realizowane były zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, porady psychologa, koła zainteresowań, organizowane były liczne bezpłatne wycieczki. Program realizowany był przez 2 lata.

- Z programu "Radosna szkoła" zostały zakupione pomoce dydaktyczne dla klas I - III

- Gminny program "Przeciw wykluczeniu cyfrowemu". W ramach tego programu otrzymaliśmy 10 zestawów komputerów, drukarek oraz bezpłatny dostęp do szybkiego Internetu. Z otrzymanego sprzętu została urządzona kafejka Internetowa.

- W chwili obecnej realizujemy program "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
w klasach I-III".

- Systematycznie szkoła organizuje zajęcia na krytej pływalni "Fala" w Gorlicach. Środki pozyskujemy na te zajęcia z gminnego programu profilaktyki lub Ministerstwa Sportu.

- Szkoła realizuje od kilku lat program "Owoce w szkole" dla klas I-III, oraz "Kubek mleka" dla klas I-VI od 2008r. do chwili obecnej.

Uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia sportowe, chóru szkolnego, koła instrumentalnego, koła informatycznego, matematycznego czy koła dziennikarskiego, zespoły dydaktyczno-wyrównawcze. Prężnie działają organizacje: Samorząd Uczniowski, PCK, LOP, UKS.

W ramach realizacji regionalnej ścieżki edukacyjnej oraz dbałości o podtrzymywanie tradycji naszego regionu corocznie organizowane sś wycieczki autokarowe oraz piesze rajdy po najbliższej okolicy. Dyrekcja i nauczyciele pomagają wyrównywać braki w wiadomościach uczniów, organizując zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach I-III, IV - VI z języka polskiego i matematyki oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z edukacji wczesnoszkolnej. Dla uczniów z wadami postawy prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Jednym z głównych zadań szkoły jest usportowienie dzieci i młodzieży. Uczniowie korzystają
z boisk szkolnych, sali gimnastycznej oraz sali gimnastycznej w Gimnazjum. Mamy również gminnego Orlika. W słoneczne dni zajęcia odbywają się na boiskach Orlika. Polepszyły się warunki prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego na sali gimnastycznej w związku z przeprowadzeniem generalnego remontu. Uczniowie rozwijają swojąsprawność fizyczną na zajęciach Szkolnego Koła Sportowego.

Ważnym zadaniem stojącym przed szkołą jest działalność opiekuńczo - wychowawcza.
W tradycję szkoły wpisały się wyjazdy dzieci na wycieczki szkolne. W szkole funkcjonuje świetlica dla dzieci dojeżdżających. Znaczna część dzieci korzysta ze stołówki szkolnej wydającej smaczne posiłki. Stołówka prowadzona jest przez ajenta. Szczególną opieką otoczone są dzieci z rodzin o niskich dochodach, które otrzymują rekompensatę z funduszy Opieki Społecznej - np. program "Wyprawka szkolna". Odnotowuje się aktywną współpracę pracowników szkoły z rodzicami. Corocznie organizowane są takie imprezy jak: pasowanie na ucznia, Dzień Patrona, Mikołajki, Wigilie klasowe, Dzień Matki, Międzynarodowy Dzień Dziecka, Dzień Sportu z udziałem dzieci ze Słowacji. Szkoła od lat współpracuje ze szkołą w Kurimie na Słowacji. Współpracujemy również z Dziecięcą Organizacją FENIX na Słowacji czy Centrum Wolnego Czasu w Giraltovcach. W ramach współpracy organizowane były kolonie na Słowacji czy wspólne rajdy po Słowackim Raju.

Nasi uczniowie włączajš się w życie środowiska lokalnego przygotowując ciekawe akademie oraz spektakle teatralne:

- akademie środowiskowe

- Dzień Papieski

- patriotyczne akademie z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości,

- spotkania z nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

- uroczystość Dnia Ziemi czy Sprzątanie Świata.

W ramach promocji szkoła wydaje kalendarze, w których prezentowane są prace uczniów. Wydane były 2 płyty CD z kolędami wykonanymi przez chór szkolny. Wszystko to w ramach funduszy pozyskanych z różnych programów.

Prężnie działające koło dziennikarskie pod opieką pani mgr Anny Potok opracowuje i wydaje dwumiesięcznik pt. "Wieści z Wanatówki". Uczniowie sami redagują teksty, opracowują grafikę gazetki, zajmujš się dystrybucją.

Opracowała: mgr Barbara Bogdan

powrót

Stowarzyszenie Oświatowe SYNERGIA
wykonał: mgr Waldemar Piotrowski© Copyright SP Moszczenica